ΚΩΝΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ

Οι διαστάσεις καθορίζονται βάση μελέτης του μηχανικού